Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση νέων διατάξεων
E-mail
Όνομα
Επώνυμο

ΠΡΟΪΟΝΤΑ > ΤΟΜΟΙ


ΤΟΜΟΙ Β2 - B2 2oς - Β2 3ος ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ


Περιλαμβάνουν τη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων, περί Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων, περί Ολυμπιακών Έργων και γενικά όλων των Έργων που κατασκευάζονται από τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

Επίσης περιλαμβάνεται ο νόμος του Προγράμματος "Καλλικράτης", ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και συναφείς διατάξεις. 

Ακόμα  περιλαμβάνονται τα διατάγματα για τα Αποφαινόμενα Όργανα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., για τα Εργοληπτικά Πτυχία (εγγραφή στο ΜΕΕΠ, ΜΕΚ και Νομαρχιακά Μητρώα, κατάταξη ανανέωση δυναμικότητα κ.λ.π.) και γενικά ότι έχει σχέση με τις εργολαβίες, καθώς επίσης και ο τρόπος ανάθεσης και εκπόνησης Μελετών Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και ο Κανονισμός Επιθεωρήσεως Δημοσίων Έργων. 

Επίσης περιλαμβάνονται οι ερμηνευτικές εγκυκλίοι που έχουν εκδοθεί και αναφέρονται στα παραπάνω θέματα.