Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση νέων διατάξεων
E-mail
Όνομα
Επώνυμο

ΝΕΑ
28/5/2021
Παράταση ισχύος αδειών επισκευής κτιρίων πληγέντων από σεισμούς κλπ!

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.9240/Α321/2021 δίνεται παράταση έως και τις 31.12.2021, στις άδειες επισκευής κτιρίων πληγέντων από σεισμούς, πυρκαγιές ή κατολισθήσεις, οι οποίες εκδόθηκαν μετά την 1.3.2011 και έχουν λήξει ή λήγουν εντός του έτους.

<?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p><o:p><o:p>Οι αιτήσεις κατάθεσης απαραίτητων δικαιολογητικών για χορήγηση β΄ δόσης στεγαστικής συνδρομής, γ΄ δόσης στεγαστικής συνδρομής (όπου προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις) και βεβαίωσης περαίωσης εργασιών υποβάλλονται, σε κάθε περίπτωση, εντός του χρόνου ισχύος της άδειας επισκευής.

Επισημαίνεται ότι για τα πληγέντα, από σεισμούς, πυρκαγιές ή κατολισθήσεις, κτήρια που ανήκουν σε επιχειρήσεις (κτήρια που ιδιοκτησιακά ανήκουν ή σε φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε αυτά ή σε εταιρείες), η ισχύς των αδειών επισκευής δύναται να παραταθεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν οι περιορισμοί που ορίζονται στους Κανονισμούς (ΕΕ) αρ. 651/2014, αρ. 702/2014 και αρ. 1388/2014 και συγκεκριμένα στην παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού 651/2014, στην παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού 702/2014 και στην παρ. 4 του άρθρου 44 του Κανονισμού 1388/2014.

Δεν παρατείνεται η ισχύς των Αδειών Επισκευής κτηρίων πληγέντων από σεισμούς, πυρκαγιές ή κατολισθήσεις, οι οποίες είχαν εκδοθεί μετά την 1.3.2011 και η αρχική τους ισχύ είχε καθοριστεί από τις κείμενες διατάξεις σε ένα (1) έτος.<o:p></o:p>

<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
</o:p>
</o:p></o:p>