Στείλτε μας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση για να σας ενημερώνουμε για την δημοσίευση νέων διατάξεων
E-mail
Όνομα
Επώνυμο

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 4418/2019 "Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις καθώς και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 7471/2019 "Διαδικασία σφράγισης τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται εντός τουριστικών καταλυμάτων".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707/2018 "Κατάρτιση μητρώου ελεγκτών δόμησης".

Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 99/2018 "Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/69701/4461/2018 "Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες Απαιτείται Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ) καθώς και συμπλήρωση της εργασίας α. και τροποποίηση της εργασίας κη. της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4495/2017."

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486/2018 "Ηλεκτρονικό Μητρώο  Ελεγκτών Δόμησης".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 12868/2018 "Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων - Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών".
Η προϊσχύουσα για το ίδιο θέμα Απόφαση 21185/2014 καταργείται.

Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 59/2018 "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής". Με το διάταγμα αυτό καταργείται το Π.Δ. της 23.2.1987 το οποίο αφορούσε το ίδιο θέμα.

Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 41/2018 "Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων".
Με το νέο Κανονισμό, καταργείται από 7.8.2018 το Π.Δ. 71/1988 που ίσχυε μέχρι τώρα για το ίδιο θέμα.

Δημοσιεύτηκε η Πυροσβεστική Διάταξη 6/2018 "Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών".
Με τη νέα Διάταξη καταργείται η μέχρι τώρα ισχύουσα Πυρ. Διάταξη 6/1996 που αφορούσε το ίδιο θέμα.

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4495/2017 "Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις".
Με τον εν λόγω νόμο ορίζονται, μεταξύ άλλων, νέες διατάξεις σχετικά με την νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Ο Ν. 4178/2013 που ίσχυε μέχρι τώρα, κατά το μέρος που αφορά νομιμοποίηση αυθαιρέτων, καταργείται.

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΔΝΣα/37269/ΦΝ429.1/2017 "Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (2η αναθεώρηση)".

Δημοσιέυτηκε η Απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/2017 "Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων".
Η νέα απόφαση θα ισχύσει κατόπιν δημοσίευσης της απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος περί εγκρίσεως των ΤΟΤΕΕ που αναφέρονται σε αυτήν. Έως τότε ο υπάρχον Κανονισμός Δ6/Β/οικ.5825/2010 παραμένει σε ισχυ.

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 178679/2017 "Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελεγκτών".

Δημοσιεύτηκε η Ύγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 "Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις".
Με την διάταξη αυτή, καταργείται η Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 που ίσχυε μέχρι σήμερα.

 

Εκδόθηκε το Έγγραφο 30631/2017 "Δυνατότητα τμηματικής νομιμοποίησης και τακτοποίησης αυθαίρετης κατασκευής". 

Δημσοιεύτηκε το Έγγραφο 21028/2017 "Τοποθέτηση κινητών προστεγασάτων - τεντών".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 8592/2017 "Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων"

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/2017 "Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 358/Δ13/2017 "Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων, που έχουν υποστεί βλάβες από ανεμοστρόβιλο και χαλαζόπτωση, και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής σε νόμιμα οριοθετημένες ως πληγείσες περιοχές".
Η απόφαση αυτή αφορά:
α) στις περιφερειακές ενοτητες Μεσσηνίας και λακωνίας, από τον ανεμοστρόβιλο στις 21/9/2015,
β) στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, από τον ανεμοστρόβιλο στις 25/11/2015,
γ) στην περιφερειακή ενότητα Σερρών, από τη χαλαζόπτωση στις 18/6/2014,
καθώς και σε περιοχές που θα οριοθετηθούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 151585/323/2017 "Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Δ.Μ/οικ.765/2017 "Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας σε υφιστάμενα και ιδρυόμενα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης μηχανημάτων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.)".

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4447/2016 "Χωρικός Σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις".
Με το νόμο αυτό καταργήθηκε ο Ν. 4269/2014 που ρύθμιζε το ίδιο θέμα.

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση της 28.7/5.8.2016 "Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών για τον καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 4 του Ν. 3044/2002".

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4409/2016 ο οποίος ορίζει νέες ρυθμίσεις περί θεμάτων ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων και συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.
Με τον ίδιο νόμο το Π.Δ. 100/2010 που ρύθμιζε μέχρι τώρα τα ίδια θέματα, καταργήθηκε.

Δημσοιεύτηκε η Απόφαση Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/2016 "Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)".
Η ισχύς του νέου κανονισμού ορίζεται σε έξι μήνες από την δημοσίευσή του (2.6.2016).

Δημοσιεύτηκε ο νέος αναπτυξιακός νόμος υπ' αριθμ. 4399 "Θεσμικό πλαίσιο για την σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 39507/167/Φ.9.2/2016 "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας για ανελκυστήρες".

Δημοσιεύτηκε η Εγκύκλιος 5 με αρ. πρωτ. ΔΝΣα/οικ10757/ΦΝ439.6/2016 "Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016".
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ) = 1,203

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΔΝΣγ/34033Π.Ε./ΦΝ 275/2016 "Τροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 3275/Φ.700.17/2016 με την οποία εγκρίθηκε η Πυροσβεστική Διάταξη 17/2016 "Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γραφείων".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 4905/463/2016 "Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 67/2015/2016 "Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 6901/2015 "Ίδρυση και λειτουργία Τραπεζών Κρυοσυντήρησης, Όροι και προϋποθέσεις",

Δημοσιευτηκε η Πυροσβεστική Διάταξη 16/2015 "Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων".

Δημοσιεύτηκε το Έγγραφο 41896/2015 "Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) σχετικά με τις προϋποθέσεις αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης".

Εκδόθηκε το Έγγραφο 31327/2015 "Θεώρηση οικοδομικών αδειών για χορήγηση εργοταξιακής παροχής".

Εκδόθηκε το Έγγραφο 50441/2015 "Προσθήκη σοφίτας, ανοικτού ημιυπαίθριου χώρου και ανοικτών εξωστών σε νομίμως υφιστάμενα κτίσματα (προ Ν. 4067/12 - ΝΟΚ)".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΔΚΠ/οικ/545/2015 "Συμπλήρωση του πίνακα τιμών των άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών - Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας - Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 14980/Φ.700.5/2015 "Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού".
Με την Απόφαση αυτή καταργείται η Πυροσβεστική διάταξη 3/1981 που αφορούσε το ίδιο θέμα.
Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4315/2014 "Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις".
Με το νόμο αυτό τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, ο Ν. 1337/1983 (περί οιοκιστικών θεμάτων) και ο Ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός).

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 117653/6833/2014 "Αναπροσαρμογή του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄και β΄της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979, ως ισχύει."

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 21527/2014 "Καθορισμός προδιαγραφών Γηπέδων Γκόλφ".
Με την εν λόγω Απόφαση, καταργείται η προγενέστερη Απόφαση 520010/6/1994.

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 2618/2014 "Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση κτιρίων".
Με την εν λόγω Απόφαση, καταργούνται οι προγενέστερες αποφάσεις 17178/2010 και 1192/2012.

Δημοσιέυτηκε η Απόφαση 21185/2014 "Κατάταξη σε κατηγοριες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)."
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από 1.1.2015. Με την εν λόγω απόφαση καταργείται από 1.1.2015 το Π.Δ. 337/2000 που αφορούσε το ίδιο θέμα.

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Δ27/οικ.34481/1526/2014 "Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Προστασίας Παιδιού από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Φιλανθρωπικά Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Οργανώσεις προσώπων και γενικά φορείς μη υπαγόμενους στο δημόσιο τομέα μη κρδοσκοπικού χαρακτήρα)."

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Δ11γ/ο/6/7/2014 "Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση  Δ11γ/Ο/2/8/2014 "Προσθήκη άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων".

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 38525/2014 "Μεταβατικές διατάξεις Ν. 4269/14 "Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη".

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4277/2014 "Νέο ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις".

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4281/2014 "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουγείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".
Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει και τη νέα νομοθεσία των Δημοσίων Έργων η οποία και θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα από την 1η Μαρτίου 2015.
 
 Εκδόθηκε το έγγραφο 13417/2014 "Δυνατότητα υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών εντός Κοινοχρήστων χώρων στις διατάξεις του Ν. 4178/2013".
 Εκδόθηκε το έγγραφο 3383/2014 "Σχετικά με προθεσμία έκδοσης απόφασης επί προσφυγής ενώπιον ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ."
 Εκδόθηκε το Έγγραφο 6862/2014 "Σχετικά με αρμοδιότητες ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ εξέτασης αιτήσεων θεραπείας ενδικοφανών προσφυγών Π.Δ. 267/98 και λοιπών ζητημάτων κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων".

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4258/2014 "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις".
Με τον εν λόγω νόμο τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, οι Ν. 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), Ν. 4030/2011 (Έκδοση αδειών δόμησης), Π.Δ. 24.5.1985 (Δόμηση εκτός σχεδίου), Ν. 4178/2013 (Νομιμοποίηση αυθαιρέτων).

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΠΟΛ 1025/2014 "Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 καθώς και τρόπος απόδοσης".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΠΟΛ 1027/2014 "Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄παραγράφου 1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του."

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 472/2014 "Αρθρο 51 του Ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης - Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις".
Η εν λόγω Εγκύκλιος απαντάει σε ερωτήματα σχετικά με το άρθρο 51 του νόμου, το οποίο αφορά γενικότερα πολεοδομικά θέματα.
Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 11   Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 11   Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 11   Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 11

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση 299/2014 "Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης".
Η νέα απόφαση καταργεί και αντικαθιστά την παλαιότερη Απόφαση 9875/2012 που αφορούσε το ίδιο θέμα.

Δημοσιέυτηκε η Απόφαση  Δ11γ/ο/7/62/2013 "Προσθήκη - Συμπλήρωση Αρθρου στα Τιμολόγια Έργων Οδοποιίας"

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 4/2013 "Ν. 4178/13, Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης - Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις".
Πρόκειται για τη δεύτερη ερμηνευτική εγκύκλιο που εκδίδεται και αφορά τις διατάξεις περί αυθαιρέτων του νέου νόμου.

Δημοσιέυτηκε η Απόφαση 487/2013 "Έγκριση αναθεωρημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/469/2013 "Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής της Ελληνικής Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00: 2009 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ".
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 30/2013 ορίζεται ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διόρθωσης της προαναφερθείσας ΕΤΕΠ, θα ισχύει η Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή Κουφωμάτων Αλουμινίου, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στην εν λόγω Εγκύκλιο.
Επίσης με την Εγκύκλιο 30/2013 ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση αναφοράς των Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών στην προαναφερθείσα παραπάνω ΕΤΕΠ, αντ' αυτής θα λαμβάνεται υπόψη η Προσωρινή Τεχνική Προδιαγραφή.

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 55174/2013 "Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας".

Εκδόθηκε από το ΥΠΕΚΑ η Εγκύκλιος 3/2013 "Κεφάλαιο Α΄του Ν. 4178/2013 - Οδηγίες, διευκρινήσεις, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις". 
Η εγκύκλιος αφορά διευκρινήσεις σχετικά με τις νέες διατάξεις περί τακτοποίησης αυθαιρέτων του Ν. 4178/13.

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης - Περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις".
Με τον εν λόγω νόμο τροποποιούνται οι Ν. 4167/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) και 4130/2011 (περί έκδοσης οικοδομικών αδειών).

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 4155/2013, με τον οποίο τροποποιείται, μεταξύ άλλων διατάξεων, και ο Ν. 3669/2008 που αφορά την κωδικοποίηση της νομοθεσίας δημοσίων έργων. Συγκεκριμένα, τροποποιούνται τα άρθρα 30 (περί συνάψεως σύμβασης) και 100 (περί τάξεων και κατηγοριών ΜΕΕΠ). Υπενθυμίζεται ότι ο Ν. 3669/2008 , είχε τροποποιηθεί πάλι πρόσφατα με το Ν. 4146/2013.

Εκδόθηκε από την ΔΟΚΚ το Έγγραφο 28279/2013 "Κριτήρια βέλτιστης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ.) από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής".

Εκδόθηκε από την ΔΟΚΚ η Εγκύκλιος 2/2013 "Εφαρμογή των παρ. 4 και 5 του άρθρου 1 του Ν. 4067/2012 "Νέος Οικοδομικός Κανονισμός".

Δημοσιεύτηκε το Π.Δ. 44/2013 "Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος". Το διάταγμα αφορά την διαδικασία πιστοποίησης της υπηρεσίας χορήγησης αδειών του ΤΕΕ σύμφωνα με το Ν. 3982/11, καθώς και τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων και την διαδικασία αδειοδότησης για την χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού και λειτουργίας μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων, όπως επίσης και το πλάισιο διενέργειας και ανάθεσης επιθεωρήσεων από το ΤΕΕ.

Δημοσιέυτηκε η Απόφαση Δ11γ/ο/3/20/2013 "Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση "Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων τιμολογίων έργων οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών".

Εκδόθηκε το έγγραφο 3138/2013 "Τιμή λ του Α΄τριμήνου 2012 και Δ΄τριμήνου 2011". Σύμφωνα με το έγγραφο η αριθμητική τιμή λ για το Α΄ τρίμηνο 2012 και Δ΄ τρίμηνο 2011, ορίζεται ίση με 0,23368 (μ1=71,48 Ευρώ και μ2=84,31 Ευρώ).

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 10/2013 "Όρια προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών, ανά τάξη πτυχίου, μετά την αναπροσαρμογή της τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών, για το έτος 2013".

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 8/2013 "Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2013".
Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, ο συντελεστής (τκ) έχει τιμή (τκ) = 1,259

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 7/2013 "Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Πρασίνου και Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών Οδοποιϊας, Υδραυλικών και Λιμενικών."

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση ΔΙΠΑΔ.ΟΙΚ/449/2012, σύμφωνα με την οποία αναστέλλεται η υποχρεωτική εφαρμογή της Απόφασης ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/2012 "Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα" έως τις 1/3/2013 οπότε και αρχίζει η υποχρεωτική εφαρμογή της. Έως τις 28/2/2013 η εφαρμογή της προαναφερθείσας απόφασης είναι προαιρετική.

Εκδόθηκε από τη ΔΟΚΚ το Έγγραφο 2667/2013 με το οποίο κοινοποιούνται υποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση άδειών δόμησης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται υποδείγματα διαγραμμάτων δόμησης, τοπογραφικών διαγραμμάτων εντός σχεδίου, τοπογραφικών διαγραμμάτων εκτός σχεδίου, καθώς και τα περιεχόμενα των τοπογραφικών διαγραμμάτων για εντός και εκτός σχεδίου.

Δημοσιέυτηκε η Απόφαση 556/09/2012 "Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 517/03/22-3-2011 (ΦΕΚ 710Β΄/29-4-2011), απόφασης του ΔΣ του ΟΚΧΕ "Αναθεώρηση του Τέυχους Τεχνικών Προδιαγραφών των μελετών κτηματογράφησης για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου"."

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 5054/Β11/2012 "Καθορισμός ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για την κατάθεση φακέλων επισκευής κτιρίων που έχουν υποστεί βλάβες α) από την πυρκαγιά της 1ης Αυγούστου 2009 σε περιοχές του Τ.Δ. Ισθμίων του Δήμου Λουτρακίου του Νομού Κορινθίας και β) από την πυρκαγιά στις 22 Αυγούστου 2010 σε περιοχές του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας."

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 63234/2012 "Έγκριση τεύχους τεχνικών οδηγιών εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/12)"

Εκδόθηκε από τη ΔΟΚΚ η Εγκύκλιος 18 "Πλαίσιο αναθεώρησης οικοδομικών αδειών οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση το από 13.7.1993 Π.Δ., μετά την ισχύ του Ν. 4030/11".

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 17 με αρ. πρωτ. 49110/2012 "Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές".

Εκδόθηκε από την Γ.Γ.Δ.Ε. η Εγκύκλιος 27/2012 "Ένταξη στα συμβατικά τεύχη (Ε.Σ.Υ.) των δημοπρατούμενων έργων, άρθρου σχετικού με τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο".

Εκδόθηκε το Έγγραφο 33757/2012 "Απαντήσεις σε ερωτήματα για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 24.4./3.5.1985 Π. Δ/τος".

Εκδόθηκε από την Δ.Ο.Κ.Κ. το Έγγραφο 46160/2012 "Θεώρηση αδειών Δόμησης"

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση 41020/819/2012 "Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού".

Εκδόθηκε το Έγγραφο 41850/2012 "Εφαρμογή ΚΕΝΑΚ σε παραδοσιακού οικισμούς".

Εκδόθηκε από την Δ.Ο.Κ.Κ. το Έγγραφο 46173/2012 "Αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών μετά την εφαρμογή του Ν. 4030/11".

Δημοσιεύτηκε η Απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/2012 "Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις".
Με την εν λόγω απόφαση καταργείται, μεταξύ άλλων, η Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/1983.

Εκδόθηκε η Απόφαση 1971/2012 του Συμβουλίου της Επικρατείας, "Ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010) για την «δίκη- πιλότο» - Ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του Ν. 3843/2010 (Α΄62) για την δυνατότητα διατήρησης επί σαράντα έτη ημιυπαίθριων και άλλων χώρων που έχουν μετατραπεί αυθαιρέτως σε χώρους κυρίας χρήσεως."

Εκδόθηκε το έγγραφο 1764/2012, "Εφαρμογή του άρθρου 4 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν. 4067/12)"

Εκδόθηκε από την Δ.Ο.Κ.Κ. το Έγγραφο με αρ. πρωτ. 33803/2012 "Εφαρμογή του άρθρου 1 του Ν. 4067/2012"

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 2021/2012 "Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ".

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 29467/2012 "Διευκρινίσεις για την υποβολή μελέτης προσβασιμότητας για ΑμεΑ η οποία απαιτείται να εμπεριέχεται στις μελέτες που θα υποβάλλονται κατά την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού Ν. 4067".

Εκδόθηκε η Εγκύκλιος 7 με αρ. πρωτ. 26530/2012 "Διορθώσεις-τροποποιήσεις-προσθήκες στην εγκύκλιο 1/2012 (αρ. πρωτ. 6638/7.2.2012)".

Εκδόθηκε το Έγγραφο 5998/2012 "Εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων του άρθρου 16 του Ν. 1337/83 στα οποία έχουν κατασκευαστεί και νέες αυθαίρετες κατασκευές".

Εκδόθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η Απόφαση 180/2012 της Επιτροπής Αναστολών (Ολομέλεια, 5μ.) "Απαγόρευση υποβολής αιτήσεων για την ένταξη αυθαιρέτων κατασκευών/αυθαιρέτων αλλαγών χρήσεως στη ρύθμιση του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (Α 209) βάσει δικαιολογητικών πέραν των προβλεπομένων στον αρχικό νόμο (άρθρο 24, παρ. 2, περ. β του Ν. 4014/2011) και διακοπή της επεξεργασίας εκείνων από τις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις που δεν στηρίζονται στα ως άνω δικαιολογητικά του Ν. 4014/2011 (δηλαδή αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα), για την απόδειξη του χρόνου ολοκληρώσεως της κατασκευής ή εγκαταστάσεως της χρήσεως."

Τώρα για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδρομητών μας που λαμβάνουν τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΙΜΩΝ, τα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΑ 2012, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή.  Το Δ΄ Τρίμηνο του 2012 θα διατεθεί όταν κυκλοφορήσει. Πατήστε πάνω στον τίτλο του τριμήνου που επιθυμείτε για να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας.
Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 12  Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 12  Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟ 12